Złota Księga Oddziału Łódzkiego


Laureaci Medali i Odznaczeń Polskiego Towarzystwa Chemicznego

 1. Medal im. Jędrzeja Śniadeckiego
 2. Medal im. Wiktora Kemuli
 3. Medal im. Stanisława Kostaneckiego
 4. Medal im. Jana Zawidzkiego
 5. Medal im. Ignacego Mościckiego
 6. Medal im. Jana Harabaszewskiego
  • 1994 mgr Karol Król
 7. Medal Okolicznościowy (Marii Skłodowskiej-Curie)
 8. Członkowie Honorowi PTChem (rekomendowani przez Oddział Łódzki)
  • 1956 prof. Edmund Trepka
  • 1964 prof. Alicja Dorabialska
  • 1993 prof. Rolf Huisgen
  • 2000 prof. Jean Pierre Majoral
  • 2002 prof. Heinz Heimgartner
  • 2006 prof. Gunther Maier
  • 2007 prof. Jean-Pierre Vairon
  • 2017 prof. Hans-Ulrich Reissig
 9. Odznaka Honorowa PTChem
  • 2001 prof. Romuald Skowroński
  • 2001 prof. Bogusław Kryczka
  • 2006 dr Ewa Krawczyk-Sójka

Prof. dr Marian Kryszewski

Urodził się w 1925 roku. Ukończył studia na kierunkach chemii i fizyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu i na tym samym Uniwersytecie uzyskał stopień doktora w roku 1955. W 1957 roku został docentem w Katedrze Fizyki Doświadczalnej UMK. W roku 1958 został powołany na stanowisko kierownika Katedry Fizyki Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej. W roku 1968 został profesorem nadzwyczajnym, a w roku 1972 profesorem zwyczajnym. W latach 1968-1972 był dyrektorem Instytutu Polimerów Wydziału Chemicznego PŁ...
Pełny tekst życiorysu prof. M. KryszewskiegoProf. dr Ryszard Bodalski

Urodził się w 1932 r. w Wilnie. Studia wyższe odbył w latach 1950-56 na Wydziale Chemicznym Politechniki Łódzkiej. W r. 1956 rozpoczął pracę nauczyciela akademickiego w macierzystej Uczelni. W latach 1956-1970 zatrudniony był w Katedrze Syntezy Organicznej, a od roku 1970 do emerytury w 2002 roku w Instytucie Chemii Organicznej. W roku 1963 obronił pracę doktorską. Jej opiekunem naukowym i promotorem był prof. dr Jan Michalski. W r. 1971 został docentem, a w r. 1992 otrzymał tytuł profesora...
Pełny tekst życiorysu prof. R. BodalskiegoProf. dr hab. Julian Chojnowski

Prof. Julian Chojnowski jest absolwentem Politechniki Łódzkiej; w tej Uczelni ukończył studia chemiczne w roku 1957, po czym został asystentem w Katedrze Technologii Organicznej. W roku 1963 przedstawił rozprawę doktorską, przygotowaną pod opieką prof. Stanisława Chrzczonowicza, poświęconą badaniom reaktywności monomerów krzemoorganicznych i powstających z nich produktów pośrednich (silanodioli). Od tego czasu związał swoją karierę naukową z chemią związków krzemoorganicznych...
Pełny tekst życiorysu prof. J. ChojnowskiegoProf. dr hab. inż. Jerzy Gębicki

Urodził się w 1947 roku w Łodzi. Dyplom magistra inżyniera uzyskał po ukończeniu studiów na Wydziale Chemicznym PŁ. W Politechnice Łódzkiej rozpoczął pracę w Katedrze Chemii Fizycznej w 1969 roku, a od reorganizacji uczelni w 1970 roku kontynuuje do chwili obecnej pracę w Międzyresortowym Instytucie Techniki Radiacyjnej PŁ. Stopień naukowy doktora uzyskał w 1976 roku, a doktora habilitowanego w 1985 roku. W 1993 roku uzyskuje tytuł naukowy profesora nauk chemicznych...
Pełny tekst życiorysu prof. J. GębickiegoProf. dr Jan Michalski

Prof. dr Jan Michalski - twórca łódzkiej szkoły chemii fosforu, współtwórca Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych, członek rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk, doktor honoris causa Politechniki Łódzkiej. Urodził się w Łodzi, 7 czerwca 1920 roku. Studia rozpoczęte w 1938 roku na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej, kontynuowane na tajnych kompletach warszawskich uczelni, ukończył w 1945 roku dyplomem Uniwersytetu Jagiellońskiego. Doktorat, wykonany w ciągu niespełna trzech lat, pod kierunkiem przyszłego laureata nagrody Nobla, Sir Alexandra R. Todda, otrzymał na Uniwersytecie w Cambridge. Po powrocie do macierzystej uczelni w kraju, Politechniki Łódzkiej, zbudował w tej uczelni swój warsztat naukowy i z nią związał swoją karierę naukową aż do 1972 roku...

Pełny tekst życiorysu prof. J. MichalskiegoProf. dr hab. Wojciech Jacek Stec

Prof. dr hab. Wojciech Jacek STEC, członek rzeczywisty PAN, urodził się w 1940 roku w Warszawie. Studia na Wydziale Chemicznym Politechniki Łódzkiej ukończył w 1963 roku uzyskując dyplom mgr inż. chemii ze specjalnością Lekka Synteza Organiczna. Jeszcze przed ukończeniem studiów W. Stec rozpoczął pracę w charakterze laboranta w Zakładzie VI Instytutu Chemii Organicznej PAN, kierowanym przez prof. Jana Michalskiego. W styczniu 1968 r. Wojciech Stec obronił pracę doktorską nt. poszukiwania nowych metod syntezy organicznych hypofosforanów, której promotorem był doc. A. Zwierzak. Najważniejszym wynikiem uzyskanym w trakcie realizacji tego projektu badawczego było odkrycie termicznego przegrupowania hypofosforanów tetraalkilowych...

Pełny tekst życiorysu prof. W. J. StecaProf. dr hab. Józef Drabowicz

Prof. dr hab. Józef Drabowicz urodził się w 1946 r. w Działoszynie, woj. łódzkie. Wykształcenie chemiczne uzyskał w Uniwersytecie Łódzkim, gdzie w roku 1969 obronił pracę dyplomową na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii. W tym samym roku podjął pracę w łódzkim Zakładzie Związków Heteroorganicznych IChO PAN, a po utworzeniu w roku 1972 Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN znalazł się w kierowanym przez ówczesnego docenta Mariana Mikołajczyka Zakładzie Organicznych Związków Siarki. Doktorat obronił w 1975 roku, a habilitację uzyskał w roku 1987 na Uniwersytecie Łódzkim, gdyż CBMM PAN nie miało jeszcze wówczas uprawnień do ich nadawania. Tytuł profesorski otrzymał w roku 1998...


Pełny tekst życiorysu prof. J. DrabowiczaProf. dr hab. Andrzej Zwierzak

Profesor Andrzej Zwierzak urodził się w 1931 roku w Warszawie. Cała jego kariera naukowa związana jest z Politechniką Łódzką. Dyplom magistra po ukończeniu studiów na Wydziale Chemicznym PŁ otrzymał w roku 1955. Stopień naukowy doktora uzyskał w 1959 roku, a doktora habilitowanego w 1964 roku. W 1972 roku uzyskuje stopień profesora nadzwyczajnego, a w 1980 – tytuł profesora zwyczajnego nauk chemicznych. W Politechnice Łódzkiej pracował w Katedrze, później Instytucie Chemii Organicznej. Obecnie na emeryturze.
Kierunki działalności naukowej prof. Zwierzaka to chemia związków organicznych i fosforoorganicznych, aplikacja związków fosforoorganicznych w syntezie organicznej oraz zastosowanie katalizy przeniesienia międzyfazowego (PTC) i technik pokrewnych w syntezie organicznej...

Obszerniejszy tekst życiorysu prof. A. ZwierzakaProfesor dr hab. Stanisław Penczek

Profesor Stanisław Penczek, po dwunastu latach pracy w d. Instytucie Tworzyw Sztucznych w Warszawie (1956-1968) podjął pracę w Łodzi i pracuje w Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN od momentu powstania Centrum. Zorganizował Zakład Chemii Polimerów, którym kierował od 1974 r. Prof. Penczek prowadzi badania w dziedzinie polimeryzacji z otwarciem pierścienia, zajmując się przede wszystkim termodynamiką, kinetyką i mechanizmami tych procesów.
Rozwiązał, wspólnie z liczną grupą współpracowników, szereg kluczowych problemów w tej dziedzinie, które znalazły miejsce w większości podręczników akademickich. Jest m.in. współautorem pierwszego pełnego opisu kinetycznego nowego zjawiska w chemii polimerów - polimeryzacji z odwracalną dezaktywacją...

Pełny tekst życiorysu prof. Stanisława PenczkaProf. dr hab. inż. Jerzy Kroh

Urodził się w Warszawie w 1924 roku. W czasie II wojny światowej, w 1942 roku rozpoczął studia matematyczne na tajnym Uniwersytecie Warszawskim. Po przeprowadzce do Łodzi studiował chemię na Politechnice Łódzkiej, gdzie w roku 1947 uzyskał tytuł magistra inżyniera. Następnie odbył studia w zakresie fizyki na Uniwersytecie Łódzkim uzyskując w 1950 roku tytuł mgr filozofii na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym. W tym samym roku uzyskał stopień doktora nauk technicznych na Politechnice Łódzkiej, a w 1958 roku stopień doktora nauk (habilitację) po przedstawieniu rozprawy dotyczącej badań w dziedzinie chemiluminescencji. W tym samym roku wyjechał na staż naukowy do Anglii i Kanady. Pobyt w Leeds w Anglii zaowocował drugim doktoratem z dziedziny radiolizy wody (1960 r.)...

Pełny tekst życiorysu prof. Jerzego KrohProf. dr hab. inż. Janusz Marian Rosiak

Urodził się w 1946 roku w Łodzi. W roku 1964 uzyskał z pierwszą lokatą maturę w III LO im. T. Kościuszki w Łodzi. Dyplom magistra inżyniera otrzymał w roku 1969 po ukończeniu studiów na Wydziale Chemicznym PŁ. Odbył roczne asystencie studia przygotowawcze w Katedrze Chemii Fizycznej Wydziału Chemicznego, a następnie dwa lata pracował w Wolskich Zakładach Przemysłu Barwników w Woli Krzysztoporskiej. W roku 1972 roku podjął pracę w Międzyresortowym Instytucie Techniki Radiacyjnej PŁ i kontynuuje ją do chwili obecnej.
Stopień naukowy doktora uzyskał w 1981 roku, a doktora habilitowanego w 1992 roku. W 1997 roku uzyskał tytuł naukowy profesora nauk chemicznych.Odbył długoterminowe staże naukowe w Hahn-Meitner Institut (Berlin Zachodni) oraz w Takasaki Radiation Chemistry Research Establishment (Japonia)...

Pełny tekst biografii prof. Janusza RosiakaProf. dr hab. Piotr Paneth

Za swoją działalność naukową otrzymał dwie indywidualne nagrody Ministra (MEN i MNSzWiT), zespołową nagrodę Ministra Zdrowia oraz liczne nagrody Rektora PŁ. Pełnił wiele zaszczytnych i odpowiedzialnych funkcji: Prodziekana ds. studenckich, zastępcy Dyrektora Instytutu Techniki Radiacyjnej, Dziekana Wydziału Chemicznego PŁ (2008 – 12), a obecnie jest Prorektorem ds. Nauki PŁ. Aktywnie uczestniczył w życiu środowiska akademickiego jako przewodniczący Łódzkiego Oddziału PTCh, skarbnik Stowarzyszenia Stypendystów Fulbright’a i wiceprzewodniczący Rady Naukowej Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN. Cennym podsumowaniem jego ponad 30-letniego (pierwszy artykuł naukowy nt. precyzyjnych pomiarów składu izotopowego za pomocą rutynowych spektrometrów mas opublikował w 1980 roku)...

Pełny tekst biografii prof. Piotra PanethaProf. dr hab. Aleksandra Skowrońska

Prof. dr hab. Aleksandra Skowrońska (z d. Michalska) urodziła się w Łodzi w 1929 roku. Była najmłodsza z trójki rodzeństwa, siostrą Jana i Marii. Ukończyła studia chemiczne na Wydziale Matematyczno-Fizyczno-Chemicznym Uniwersytetu Łódzkiego w 1953 roku. Karierę naukową rozpoczęła w tym samym roku na Politechnice Łódzkiej, gdzie w 1960 roku obroniła pracę doktorską pt. „Badania nad bezwodnikami organicznych tiokwasów fosforu”, wykonaną pod kierunkiem prof. Jana Michalskiego. W latach 1962-1971 pracowała w łódzkiej pracowni (później zakładzie) Instytutu Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk, a od 1972 roku w powstałym wówczas Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN. Habilitowała się w roku 1976 na Wydziale Matematyczno-Fizyczno-Chemicznym Uniwersytetu Łódzkiego przedstawiając pracę...

Pełny tekst biografii prof. Aleksandry SkowrońskiejProf. dr hab. Marian Mikołajczyk

Absolwent Wydziału Chemicznego PŁ w roku 1959. Jest profesorem chemii organicznej i heteroorganicznej, wybitnym uczonym o światowym autorytecie w dziedzinie chemii związków fosforo- i siarkoorganicznych. Swą wiedzę w zakresie chemii związków heteroorganicznych wykorzystał, działając w międzynarodowej komisji ds. niszczenia broni chemicznej. Autor kilkuset publikacji naukowych. Członek rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk, członek Niemieckiej Akademii Przyrodników. Wieloletni Dyrektor Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN (1991-2007). Prowadzi aktywną działalność na rzecz rozwoju i integracji łódzkiego środowiska naukowego. Pełniąc obowiązki Prezesa Oddziału PAN w Łodzi doprowadził do utworzenia Centrum Biologii Medycznej PAN. Doktor honoris causa Uniwersytetu Paula Sabatier w Tuluzie oraz doktor honoris causa Politechniki Łódzkiej (2003 r.) Laureat wielu prestiżowych nagród. Po reaktywacji Stowarzyszenia, w dniu 25 listopada 1995 roku odbyło się I Walne Zebranie członków Stowarzyszenia Wychowanków Politechniki Łódzkiej, na którym prof. Marian Mikołajczyk został wybrany na przewodniczącego SWPŁ.
Biografia pochodzi z witryny Stowarzyszenia Wychowanków Politechniki ŁódzkiejProf. dr hab. Grzegorz Mlostoń

Prof. dr hab. Grzegorz Mlostoń uzyskał świadectwo maturalne oraz tytuł zawodowy "technika przemysłu chemicznego" w roku 1969 po ukończeniu Technikum Chemicznego przy Zakładach Farmaceutycznych "Polfa" w Pabianicach. Studia chemiczne podjął na Uniwersytecie Łódzkim, gdzie uzyskał stopień magistra w roku 1974. Jeszcze w trakcie studiów, na początku roku 1974, został zatrudniony w Instytucie Chemii na stanowisku pomocy technicznej. Następnie pracował jako asystent w zespole prof. Romualda Bartnika. Stopień doktora nauk chemicznych uzyskał w roku 1981.
W roku 1983 dr G. Mlostoń rozpoczął swój pierwszy staż podoktorski jako stypendysta Fundacji Humboldta w grupie prof. Rolfa Huisgena na Uniwersytecie Ludwika Maksymiliana w Monachium.

Pełny tekst biografii prof. Grzegorza MlostoniaProf. Piotr Kiełbasiński

Profesor Piotr Jan Kiełbasiński urodził się w Łodzi 8 lutego 1948 r. W latach 1965-1970 studiował na Wydziale Chemicznym Politechniki Łódzkiej, wybierając specjalizację "Technologia polimerów". Dyplom magistra inżyniera chemii uzyskał w roku 1970 przedstawiając pracę dyplomową poświęconą próbom syntezy N-trimetylosililowych pochodnych poliamidów, wykonaną pod kierunkiem prof. dr hab. Zygmunta Lasockiego. Bezpośrednio po ukończeniu studiów rozpoczął pracę w Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych Polskiej Akademii Nauk w Łodzi jako asystent w Zakładzie Związków Siarkoorganicznych kierowanym przez profesora Mariana Mikołajczyka. Od tego momentu, swoje życie zawodowe związał z tym właśnie ośrodkiem badawczym. W ramach swoich obowiązków, Profesorowi Kiełbasińskiemu powierzono realizację projektu badawczego dotyczącego chemii karbodiimidów, który to temat miał stać się podstawą Jego pracy doktorskiej.

Pełny tekst biografii prof. Piotra KiełbasińskiegoProf. Hans-Ulrich REISSIG

(Free University, Berlin, Niemcy)
Członek Honorowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego w roku 2017

Profesor Hans-Ulrich Reissig urodził się 09 maja 1949 roku. W latach 1970-1975 odbył studia chemiczne na Uniwersytecie Ludwika-Maksymiliana w Monachium (LMU), które ukończył z wyróżnieniem. W roku 1978 uzyskał stopień doktora w zakresie chemii organicznej na podstawie rozprawy przygotowanej na tej samej uczelni (Wydział Chemiczno-Farmaceutyczny) pod kierunkiem prof. Rolfa Huisgena (Członek Honorowy PTChem z roku 1993). Kolejne 2 lata (1978-1979) spędził na stażu podoktorskim w grupie profesora E. Piersa, na University of British Columbia, Vancouver (Canada), gdzie pracował nad projektem 'Synthesis and Rearrangement of Divinylcyclopropanes'. Po powrocie do Niemiec, jako stypendysta Fundacji Liebigowskiej oraz Towarzystwa Naukowego DFG, przygotowywał rozprawę habilitacyjną na Uniwersytecie w Würzburgu mając za swojego mentora naukowego profesora S. Hüniga. W roku 1984 przedstawił rozprawę habilitacyjną na temat 'Investigation of Donor-Acceptor-Substituted Cyclopropanes' i przez kolejne 2 lata zajmował na tej samej Uczelni stanowisko Privatdozent. W roku 1986 uzyskał stanowisko Associate Professor w Technische Hochschule Darmstadt, gdzie pracował przez kolejnych 7 lat.

Pełny tekst biografii prof. Profesora Hansa-Ulricha Reissiga