50 twarzy chemii

Ogólnopolska Szkoła Chemii organizowana przez Akademickie Stowarzyszenie Studentów Chemii jest konferencją z 25-letnią tradycją, która zrzesza studentów i doktorantów nauk chemicznych i pokrewnych z całej Polski.

Studenckie Koło Naukowe Chemików Uniwersytetu Łódzkiego ma zaszczyt zaprosić do udziału w jubileuszowej 50. Ogólnopolskiej Szkole Chemii "50 twarzy chemii", która odbędzie się w dniach 30.04 - 4.05.2019 r. w Smardzewicach (woj. łódzkie).

Głównymi założeniami konferencji jest możliwość zaprezentowania swoich osobistych osiągnięć, konfrontacja doświadczeń i wymiana poglądów naukowych podczas długich dyskusji, które zaowocują współpracami międzyuczelnianymi i znajomościami na lata.

Link do strony internetowej ASSChemii:
www.asschem.com

Łódzkie Sympozjum Doktorantów Chemii

Tegoroczne Łódzkie Sympozjum Doktorantów Chemii jest już siódmą edycją cieszącego się dużym zainteresowaniem wydarzenia, które jest wspólną inicjatywą doktorantów środowiska łódzkiego: Uniwersytetu Łódzkiego, Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Politechniki Łódzkiej oraz Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN w Łodzi. Tegoroczna edycja konferencji odbędzie się w dniach 9-10 maja 2019 roku.
Jego głównym celem jest stworzenie okazji dla młodych i ambitnych naukowców do zaprezentowania przed szerszą publicznością wyników badań własnych, uczestnictwa w wykładach prowadzonych przez znanych i szanowanych profesorów oraz doktorów, a także nawiązywaniu współpracy.
Organizatorzy chcą zapewnić, że będzie to wspaniałe doświadczenie naukowe, jak i społeczne. Serdecznie zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami na naszej stronie: http://www.chemia.uni.lodz.pl/lsdch/

POL-OPENSCREEN

Projekt POL-OPENSCREEN (Polska Platforma Infrastruktury Skriningowej dla Chemii Biologicznej), będący wspólnym przedsięwzięciem polskiego Konsorcjum o tej samej nazwie, jest częścią europejskiego konsorcjum EU-OPENSCREEN ERIC (www.eu-openscreen.eu).

W skład konsorcjum POL-OPENSCREEN wchodzi obecnie 7 instytucji i centrów badawczych aktywnych w obszarze nauk o życiu, poszukiwań nowych związków biologicznie aktywnych i badań nad lekiem: Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych (CBMiM) PAN w Łodzi, Instytut Biochemii i Biofizyki (IBB) PAN w Warszawie, Instytut Biologii Medycznej (IBM) PAN w Łodzi (koordynator konsorcjum POL- OPENSCREEN), Instytut Biotechnologii Antybiotyków (IBA) w Warszawie, Instytut Chemii Bioorganicznej (ICHB) PAN w Poznaniu, Instytut Farmaceutyczny (IF) w Warszawie oraz Instytut Farmakologii (IF) PAN w Krakowie. Konsorcjum POL-OPENSCREEN jest strukturą otwartą dla nowych członków i partnerów.

W październiku 2018 r IBM PAN, koordynator konsorcjum, otrzymał z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego decyzję o finansowaniu w wysokości 39 mln. zł udziału trzech polskich instytucji, członków konsorcjum POL-OPENSCREEN, wyselekcjonowanych przez międzynarodowy zespół ekspertów: IBM PAN, IBB PAN oraz IChB PAN w europejskim konsorcjum EU-OPENSCREEN ERIC jako "partner sites".

Przedmiotem przedsięwzięcia jest przygotowanie bazy, konstrukcja i eksploatacja pan- europejskiej infrastruktury umożliwiającej tworzenie kolekcji związków chemicznych, wysoko-przepustowe badania przesiewowe, chemiczna synteza i optymalizacja metod otrzymywania związków-kandydatów na nowe leki oraz bioprofilowanie i badania in vivo tych związków. Przyjmuje się, że stworzona baza będzie otwarta i dostępna dla wszystkich zainteresowanych placówek naukowych, uczelni jaki i przemysłu farmaceutycznego na ustalonych zasadach.

W części krajowej przedsięwzięcia realizowane będą dwa, wzajemnie uzupełniające się i  komplementarne cele: pierwszym celem jest utworzenie Krajowej Biblioteki Związków Chemicznych (KBZC) przy IBM PAN w Łodzi. Przewiduje się, że KBZC rozpocznie przyjmowanie związków syntetyzowanych w krajowych laboratoriach (uczelnie, instytuty, laboratoria badawcze, inne) na przełomie 2019 i 2020 roku. Należy podkreślić, że KBZC będzie pierwszym tego typu bankiem związków w Kraju.  Drugim zadaniem jest konsolidacja istniejącej, krajowej infrastruktury badawczej i jej wzmocnienie w celu zintensyfikowania przesiewowych badań biologicznych związków chemicznych. Przy IBM PAN w Łodzi funkcjonować będzie Laboratorium Skriningowe Bakteriologia-Wirusologia, przy IChB PAN w Poznaniu rozwijana jest platforma wysokoprzepustowych badań przesiewowych (HTS) związków chemicznych a przy IBB PAN w Warszawie platforma optymalizacji struktury związków wiodących.

Prof. dr hab. Zbigniew J. Leśnikowski
Instytut Biologii Medycznej PAN
Koordynator POL-OPENSCREEN
Tel.: (+48-42) 2723629
E-mail: zlesnikowski@cbm.pan.pl

European Meeting on Physical Organic Chemistry

Serdecznie zapraszamy wszystkich chemików, fizyków i biologów na 40 Międzynarodową Konferencję Naukową
European Meeting on Physical Organic Chemistry
Temat przewodni:
Structure and Reactivity
Tegoroczna Konferencja odbędzie się w Spale, w dniach 3-7 czerwca 2019 r
Strona Konferencji: ces.chem.uni.wroc.pl/
Plakat w wersji DOCX

X Sesja Magistrantów i Doktorantów Łódzkiego Środowiska Chemików

4 czerwca 2019 roku na Wydziale Chemicznym Politechniki Łódzkiej odbędzie się X jubileuszowa Sesja Magistrantów i Doktorantów Łódzkiego Środowiska Chemików. Patronat nad Sesją objął JM Rektor Politechniki Łódzkiej prof. dr hab. Sławomir Wiak. Sesja jest przeglądem osiągnięć naukowych oraz forum wymiany doświadczeń przedstawicieli szkół wyższych i jednostek naukowych zajmujących się problematyką chemiczną na terenie Łodzi.
Więcej informacji na stronie: http://sesjachemikow.p.lodz.pl/

III Doktoranckie Sympozjum Nanotechnologii NanoMat

Do udziału w wydarzeniu zapraszamy dyplomantów i doktorantów chemii, fizyki, biologii, medycyny, inżynierii materiałowej zajmujących się nanotechnologią, inżynierią materiałową i chemią materiałów.
Sympozjum będzie kontynuacją zorganizowanych z sukcesem dwóch poprzednich edycji. Konferencja objęta jest patronatem Rektora Uniwersytetu Łódzkiego, Rektora Politechniki Łódzkiej oraz Polskiego Towarzystwa Chemicznego
Sympozjum odbędzie się w Wydziale Chemii Uniwersytetu Łódzkiego, w dniach 13-14 czerwca 2019 r
Strona Konferencji: www.chemia.uni.lodz.pl/imprezy/sympozjum.nanomat/
Facebook: www.facebook.com/dsn.nanomat/
Plakat w wersji PDF

62. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa ChemicznegoTegoroczny , 62. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego odbędzie w dniach 2-6 września 2019 roku. Spotykamy się na terenie Politechniki Warszawskiej.

Strona Zjazdu: zjazdptchem2019.ch.pw.edu.pl

Plakat w wersji PDF

Ogłoszenie


Uprzejmie prosimy o nadsyłanie informacji o ostatnio opublikowanych pracach (od roku 2016) w celu zamieszczenia odpowiedniej informacji na stronie WWW Oddziału Łódzkiego w dziale 'Życie Naukowe'.
Zamieszczone zostaną te prace, które ukazały się w czasopismach tzw. Listy Filadelfijskiej, posiadające wartość współczynnika oddziaływania (Impact Factor) IF>1,5.
Informacje o autorach, tytule pracy oraz dane bibliograficzne, czyli tytuł czasopisma, rok, wolumin i strony, należy nadsyłać na adres: milosz.pokrzywniak@gmail.com
Zostań członkiem Polskiego Towarzystwa Chemicznego
Pobierz formularz zgłoszeniowy
Składki członkowskie można wpłacać na rachunek bankowy Oddziału Łódzkiego
Bank BGŻ: 21 2030 0045 1110 0000 0265 4520

Informacje o składkach
Skarbnik dr M. Domagała
nr tel. 42 635 57 41

WAŻNE LINKI

ODDZIAŁY PTChem

SEKCJE PTChem